องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
account_box กองคลัง
นางธัญธีรา จุลเทพ
ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับต้น (รักษาราชการแทน)
โทร : 089-249-9910
นางสาวณัฏฐณิชา ฤทธิ์มีไชย
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
โทร : 082-732-2799
ว่าที่ร้อยตรี อีลยาส มาหามะ
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฎิบัติงาน
โทร : 080-188-7224
นางสาวรูซีลา รูแต
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฎิบัติงาน
โทร : 062-786-8503
นางสาวนิศาชล เจ๊ะบือราเฮง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวนาอิหม๊ะ ดาโอ๊ะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(ว่าง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวกัลยาณี มาหามะ
คนงานทั่วไป
นางสาวมูรนีย์ เจ๊ะมะ
คนงานทั่วไป


× องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋