องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
account_box กองคลัง
นางธัญธีรา จุลเทพ
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
โทร : 089-249-9910
ว่าที่ร้อยตรี อีลยาส มาหามะ
เจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 080-188-7224
นางสาวณัฏฐณิชา ฤทธิ์มีไชย
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
โทร : 082-732-2799
นางสาวรูซีลา รูแต
เจ้าพนักงานการเงิน
โทร : 062-786-8503
นางสาวณิศาชล เจ๊ะบือราเฮ็ง
พนักงานพัสดุ
นางสาวนาอิหม๊ะ ดาโอ๊ะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(ว่าง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวกัลยาณี มาหามะ
คนงานทั่วไป
นางสาวมูรนีย์ เจ๊ะมะ
คนงานทั่วไป


× องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋