messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
account_box สำนักปลัด
นายเฟาซีลี สาและ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
โทรศัพท์ : 089-595-4479
นางมาเรียม มะหะหมัด
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
โทรศัพท์ : 082-823-9771
นางสุธิดา คงสุก
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
โทรศัพท์ : 098-4516942
นางสาวอาบีบะ สาแม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
โทรศัพท์ : 061-432-9425
นายนุรดิน กีลีมอ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 089-878-6019
นางสาวซูฮาดา อาแว
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 061-219-4910
นางสาวนายูวา อาแซ
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 095-347-4240
นางสาวนูร์ฮาซิซีน ฮามิ
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 084-965-6137
นายซัมซุดดีน ตาเละ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน
โทรศัพท์ : 089-984-3396
นางสาวฟาตีฮะห์ จะมาจี
เจ้าพนักงานธุรการ ปฎิบัติงาน
โทรศัพท์ : 098-063-9041
นางสาวนีตา บินยะปา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทรศัพท์ : 087-392-7372
นางสาวซูไบนี บินอูมา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทรศัพท์ : 083-190-7216
นางสาวรอมซา แลแร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทรศัพท์ : 065-504-9266
นายมามะบักรี ยีปราโซ
พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์ : 061-235-1979
นายอัสมาน หะรอแม
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
โทรศัพท์ : 092-599-5620
นายนูรออัสลาน สิงหะ
คนงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 099-134-6567
นายมูฮำหมัดบัซรี สะตอปา
คนงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 086-958-9217
นายมะดือเล๊าะ ยะโก
คนงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 099-013-3569

× องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋