messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
check_circle คณะผู้บริหาร
นายบุคอรีย์ แมทาลง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋
โทรศัพท์ : 080-146-9686
นายอาแว สนาวี
รองนายก องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋
โทรศัพท์ : 081-096-5388
นายมะรีเป็ง เล๊าะ
รองนายก องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋
โทรศัพท์ : 083-193-2799
นายมะยะ มะนอ
เลขานุการนายก องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋
โทรศัพท์ : 089-296-8666
account_box สมาชิกสภา
นายเอกชัย เจ๊ะมะ
ประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ (ส.อบต. หมู่ที่ 1)
โทรศัพท์ : 084-300-9634
นายมามะซือปี ยิปราโซ
รองประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ (ส.อบต. หมู่ที่ 6)
โทรศัพท์ : xxx-xxx-xxxx
นายเฟาซีลี สาและ
เลขานุการสภา องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋
โทรศัพท์ : 089-595-4479
นายซาอูดี มาละกา
สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต. หมู่ที่ 2)
โทรศัพท์ : 099-313-0980
นายอิบรอเฮ็ง ดอเลาะ
สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต. หมู่ที่ 3)
โทรศัพท์ : 086-291-8510
นายเปาซี วาหะ
สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต. หมู่ที่ 4)
โทรศัพท์ : 087-551-7767
นางสาวอัญชลี สาเมาะ
สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต. หมู่ที่ 5)
โทรศัพท์ : 099-902-3450
นายซำสูดิน สาและ
สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต. หมู่ที่ 7)
โทรศัพท์ : 087-288-4838
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายเฟาซีลี สาและ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
โทรศัพท์ : 089-595-4479
นางมาเรียม มะหะหมัด
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
โทรศัพท์ : 082-823-4771
นางสุธิดา คงสุก
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
โทรศัพท์ : 098-4516942
นายซัยนุดดีน มะรอเซ๊ะ
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
โทรศัพท์ : 081-388-0081
นางซารีนา สามะ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
โทรศัพท์ : 084-860-2446
นางธัญธีรา จุลเทพ
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
โทรศัพท์ : 089-249-9910
account_box สำนักปลัด
นายเฟาซีลี สาและ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
โทรศัพท์ : 089-595-4479
นางมาเรียม มะหะหมัด
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
โทรศัพท์ : 082-823-9771
นางสุธิดา คงสุก
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
โทรศัพท์ : 098-4516942
นางสาวอาบีบะ สาแม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
โทรศัพท์ : 061-432-9425
นายนุรดิน กีลีมอ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 089-878-6019
นางสาวซูฮาดา อาแว
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 061-219-4910
นางสาวนายูวา อาแซ
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 095-347-4240
นางสาวนูร์ฮาซิซีน ฮามิ
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 084-965-6137
นายซัมซุดดีน ตาเละ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน
โทรศัพท์ : 089-984-3396
นางสาวฟาตีฮะห์ จะมาจี
เจ้าพนักงานธุรการ ปฎิบัติงาน
โทรศัพท์ : 098-063-9041
นางสาวนีตา บินยะปา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทรศัพท์ : 087-392-7372
นางสาวซูไบนี บินอูมา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทรศัพท์ : 083-190-7216
นางสาวรอมซา แลแร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทรศัพท์ : 065-504-9266
นายมามะบักรี ยีปราโซ
พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์ : 061-235-1979
นายอัสมาน หะรอแม
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
โทรศัพท์ : 092-599-5620
นายนูรออัสลาน สิงหะ
คนงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 099-134-6567
นายมูฮำหมัดบัซรี สะตอปา
คนงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 086-958-9217
นายมะดือเล๊าะ ยะโก
คนงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 099-013-3569
account_box กองคลัง
นางธัญธีรา จุลเทพ
ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับกลาง
โทรศัพท์ : 089-249-9910
ว่าง
งานบัญชี นักวิชาการการเงินและบัญชี
นางสาวณัฏฐณิชา ฤทธิ์มีไชย
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทรศัพท์ : 082-732-2799
ว่าง
งานจัดหาพัสดุ นักวิชาการพัสดุ
ว่าที่ร้อยตรี อีลยาส มาหามะ
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ เจ้าพนักงานพัสดุ
โทรศัพท์ : 080-188-7224
นางสาวรูซีลา รูแต
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทรศัพท์ : 062-786-8503
นางสาวนาอิหม๊ะ ดาโอ๊ะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
.
.
นางสาวนิศาชล เจ๊ะบือราเฮง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวกัลยาณี มาหามะ
คนงานทั่วไป (งานการเงินและบัญชี)
นางสาวมูรนีย์ เจ๊ะมะ
คนงานทั่วไป (งานจัดเก็บรายได้)
account_box กองช่าง
นายซัยนุดดีน มะรอเซ๊ะ
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
โทรศัพท์ : 081-388-0081
นายแวอาเลง แวอาแซ
นายช่างโยธา อาวุโส
โทรศัพท์ : 089-464-1443
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
นายมูฮำมัดรูอัสมี มะนอ
ผู้ช่วยนักจัดการงานช่าง
นายอับดุลฮาดี สมะแอ
คนงานทั่วไป (ช่างไฟฟ้า)
นายอิบรอเฮ็ม มามะ
คนงานทั่วไป (ช่างไฟฟ้า)
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางซารีนา สามะ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
โทรศัพท์ : 084-860-2446
นายอามีน ฮาแว
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 080-548-9922
นางนริศรา พชรโสภิต
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 094-314-3444
นางโมรณีย์ บินมามะ
ครู คศ.1
โทรศัพท์ : 088-391-1634
นางมูรียาตี กูมูดอ
ครู คศ.1
โทรศัพท์ : 085-080-2502
นางสาวสีตีแอเสาะ ยูโซะ
ครู คศ.1
โทรศัพท์ : 087-297-1874
นางปาตีเมาะ สมบัติวงศ์
ครู คศ.1
โทรศัพท์ : 089-599-3291
นางนูมารียะ บินยา
ครู คศ.1
โทรศัพท์ : 081-092-3023
นางโนร์ไอดาร์ ยะปา
ผู้ดูแลเด็ก
โทรศัพท์ : 084-856-1013
นางสาวกูรีแซ รายอลือแมะ
ผู้ดูแลเด็ก
โทรศัพท์ : 087-396-6957
นางรูสมานี มามะ
ผู้ดูแลเด็ก
โทรศัพท์ : 081-093-6271
นางนูรฮูดา มะยีดิง
ผู้ดูแลเด็ก
โทรศัพท์ : 080-716-0575
นางสูรียาตี สะมะแอ
ผู้ดูแลเด็ก
โทรศัพท์ : 081-396-6957
นายวาลอัยมาน สาวนิ
คนงานทั่วไป

× องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋