messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
verified_user การบริการพื้นฐาน
การคมนาคม
- ถนนสายหลักที่ติดต่อกับทางอำเภอลาดยางแล้วทั้งหมด - ถนนภายในหมู่บ้านก่อสร้างลาดยาง, คอนกรีตเสริมเหล็ก, คอนกรีตเสริมไม้ไผ่ แล้ว ๘๕ เปอร์เซ็นต์
การโทรคมนาคม
- ติดตั้งตู้โทรศัพท์สาธารณะภายในหมู่บ้านแล้ว จำนวน - แห่ง
การไฟฟ้า
- ครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้ จำนวน ๑,๕๖๒ ครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์
น้ำอุปโภค บริโภค
- องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ มีระบบน้ำประปาภูเขา สามารถให้บริการแก่ประชาชนในตำบลทั้งตลอด และครอบคลุมทุกหลังคาเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ และมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี มีฝาย จำนวน ๔ แห่ง ได้แก่ ฝายตะโละบุเกะ ฝายบาโจบือราแง ฝายจือแร ฝายบาโงฮูมอ เป็นต้น
ข้อมูลอื่นๆ
เช่น ทรัพยากรธรรมชาติ - พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ ส่วนใหญ่เหมาะกับการเพาะปลูกและทำการเกษตร มีพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะทางทิศตะวันตกที่ติดกับเทือกเขาตะเว

× องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋