messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
check_circle การวิเคราะห์ศักยภาพ
การวิเคราะห์ศักยภาพ
๑. ศักยภาพการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จุดแข็ง ด้านบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ มีบุคลากรและอัตรากำลัง จำนวนและคุณวุฒิ อยู่ในระดับที่พร้อมที่จะดำเนินการตามนโยบายการบริหารงาน จุดอ่อน โครงการขนาดใหญ่ต้องใช้งบประมาณสูง องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ โอกาส พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ อบต. อุปสรรค ความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร ยังไม่มีความปลอดภัยเนื่องจากสาเหตุจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ๒. ศักยภาพการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ จุดแข็ง ด้านบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ มีบุคลากรและอัตรากำลัง จำนวนและคุณวุฒิ อยู่ในระดับที่พร้อมที่จะดำเนินการตามนโยบายการบริหารงาน จุดอ่อน โครงการขนาดใหญ่ต้องใช้งบประมาณสูง องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ โอกาส พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ อบต. อุปสรรค ความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร ยังไม่มีความปลอดภัยเนื่องจากสาเหตุจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ๓. ศักยภาพการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ จุดแข็ง ๑. บุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ มีบุคลากรและอัตรากำลัง จำนวนและคุณวุฒิ อยู่ในระดับที่พร้อมที่จะดำเนินการตามนโยบายการบริหารงาน ๒. งบประมาณ ต้นทุนการดำเนินงาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูงมาก ๓. เทคนิคการทำงาน ส่วนมาก เป็นงานที่ไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการทำงานในระดับสูง จุดอ่อน ๑. ระบบฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจและความยากจนยังไม่ชัดเจนประชาชนให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน ๒. ประชาชนยังสนใจ และมีความจริงใจ หรือตั้งใจจริงในโครงการที่รัฐจัดให้ความช่วยเหลือ โอกาส ๑. การแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม ๒. การแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนราธิวาส โอกาสที่จะได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณมีอยู่มาก อุปสรรค ความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร ยังไม่มีความปลอดภัยเนื่องจากสาเหตุจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ๔. ศักยภาพการยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม จุดแข็ง บุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ มีบุคลากรและอัตรากำลัง จำนวนและคุณวุฒิ อยู่ในระดับที่พร้อมที่จะดำเนินการตามนโยบายการบริหารงาน จุดอ่อน ๑. ระบบฐานข้อมูลด้านสวัสดิการสังคม ยัง ไม่ชัดเจน ประชาชนให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน ๒. ประชาชนยังขาดความสนใจ และมีความจริงใจ หรือตั้งใจจริงในโครงการที่รัฐจัดให้ความช่วยเหลือ โอกาส ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนราธิวาส โอกาสที่จะได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณมีมาก อุปสรรค ๑. การแก้ไขปัญหาด้านด้านสังคม เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลาย ๆ ส่วนที่ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ ๒. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ค่อนข้างมากทำให้การดำเนินงานไม่คล่องตัว เกิดความล่าช้าในการทำงาน ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย ๕. ศักยภาพการยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จุดแข็ง ๑. งบประมาณ ต้นทุนการดำเนินงาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูง ๒. เทคนิคการทำงาน ส่วนมาก เป็นงานที่ไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการทำงานในระดับสูง ๓. ด้านการบริหารจัดการ ผู้นำ ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและกำหนดนโยบายการพัฒนาในด้านการพัฒนาการส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม จุดอ่อน ๑. ระบบฐานข้อมูลยัง ไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน ๒. ยังไม่มีบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะด้านมารับผิดชอบงานด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมโดยตรง โอกาส ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรมเป็นยุทธศาสตร์ที่จังหวัดนราธิวาสให้ความสำคัญ อุปสรรค ความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร ยังไม่มีความปลอดภัยเนื่องจากสาเหตุจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ๖. ศักยภาพการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จุดแข็ง ด้านการบริหารจัดการ ผู้นำ ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและกำหนดนโยบายการพัฒนาในด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน จุดอ่อน ขาดบุคลากรในการทำงานด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โอกาส ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืนเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืนเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนราธิวาส มีโอกาสได้รับการสนับสนุนมาก อุปสรรค ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ๗. ศักยภาพการพัฒนาด้านการเมืองและบริหารงาน จุดแข็ง ๑. ด้านการบริหารจัดการ ผู้นำ ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและกำหนดนโยบายการพัฒนาในด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ ๒. บุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ มีบุคลากรและอัตรากำลัง จำนวนและคุณวุฒิ อยู่ในระดับที่พร้อมที่จะดำเนินการตามนโยบายการบริหารงาน จุดอ่อน ๑. ขาดการบูรณาการและการประสานงานที่ดี ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๒. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร เป็นงานที่ต้องอาศัยจิตสำนึก เกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจส่วนบุคคล จึงเป็นงานที่ค่อนข้างจะคาดเดาผลงานได้ยาก โอกาส ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนราธิวาส มีโอกาสได้รับการสนับสนุนมาก อุปสรรค ความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร ยังไม่มีความปลอดภัยเนื่องจากสาเหตุจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่
ภารกิจหลัก
๑. การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ๒. การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ๓. การพัฒนาการเมืองและการบริหาร ๔. การพัฒนาการศึกษาและการกีฬา ๕. การพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและคนพิการ ๖. การป้องกัน ปราบปรามยาเสพติดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ๗. การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น ๘. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ภารกิจรอง
๑. การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว ๒. ส่งเสริมการเกษตร ๓. การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน ๔. การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน

× องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋