องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
check_circle นโยบายการบริหาร
นโยบายการบริหาร
องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ จะสร้างโอกาสเพื่ออนาคต วางรากฐานใหม่ให้แก่ตำบลริโก๋ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองการปกครอง เน้นการบริหารงานโดย ยึดหลัก ธรรมาภิบาล พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การวางระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อที่จะสร้างในการขับเคลื่อนตำบลริโก๋ให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน โดยดำเนินนโยบาย 4 ด้าน ดังนี้ ข้อ 1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1.1 ผลักดันให้มีการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนลาดยาง คอนกรีต ถนนหินคลุก เป็นเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 1.2 ผลักดันให้มีการก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้ำ พร้อมวางระบบการป้องกันน้ำท่วมในเขตตำบลริโก๋อย่างยั่งยืน 1.3 ผลักดันการพัฒนาระบบประปาให้เพียงพอในการบริโภคอุปโภค เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 1.4 ติดตั้งป้าย สัญญาณไฟจราจรในจุดเสี่ยงเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 1.5 ผลักดันการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อใช้ในการเกษตรและเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ข้อ 2. นโยบายด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 2.1 ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสานต่อการเรียนรู้กีรออาตี 2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ คนพิการ ตลอดจนผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้เข้าถึงสวัสดิการของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม 2.3 ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐานทางการศึกษาและมีคุณภาพ พร้อมกับการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในด้านต่างๆ เพื่อให้เด็กก่อนปฐมวัยมีพัฒนาการสมบูรณ์ตามวัย 2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ คนพิการ ตลอดจนผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้เข้าถึงสวัสดิการของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม 2.5 พัฒนาศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ได้มาตรฐาน มีความพร้อมสำหรับรองรับภารกิจตลอด 24 ชั่วโมง 2.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ และการควบคุมป้องกันโรค การจัดการบริการสาธารณสุขในพื้นที่อย่างมีคุณภาพ และทั่วถึง 2.7 จัดตั้งทีมกู้ชีพ กู้ภัย ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ พร้อมจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ที่เพียงพอเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจจากประชาชน 2.8 สนับสนุนและผลักดันการก่อสร้าง/ปรับปรุงภูมิทัศน์และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ แหล่งเรียนรู้ สนามกีฬา ลานกีฬา และสถานที่ประกอบศาสนกิจของชุมชน ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ กับการใช้บริการของประชาชน 2.9 ส่งเสริม พัฒนา สนับสนุนให้ประชาชนมีอาชีพและทำงานเพื่อเพิ่มรายได้โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2.10 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีบริการอินเตอร์เน็ต ให้คลอบคลุมพื้นที่ทุกชุมชนเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสาร เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมการค้าขายออนไลน์ เป็นการสร้างงาน สร้างโอกาส ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลริโก๋ ข้อ 3. นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3.1 พัฒนาด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์ของถนนในเขตตำบลริโก๋ให้สวยงาม พัฒนาชุมชนให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี น่าอยู่ 3.2 พัฒนาด้านการบริหารจัดการเรื่องขยะมูลฝอยเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ถูกต้องตามหลักวิชาการ ให้สามารถจัดเก็บขยะได้อย่างรวดเร็ว และเป็นชุมชนที่น่าอยู่ 3.3 ส่งเสริมด้านการให้ความรู้ และสร้างจิตสำนึกในการหวงแหนและปกป้องดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ข้อ 4. นโยบายด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 4.1 พัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง โดยจัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ที่ประชาชนสามารถติดต่อได้อย่างสะดวก 4.2 ส่งเสริมการบริหารจัดการตำบลตามหลักธรรมาภิบาลโดยตั้งมั่นในศีลธรรม 4.3 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และเทคโนโลยีต่างๆ ที่ทันสมัยและเหมาะสม 4.4 พัฒนา ก่อสร้าง สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ให้มีขนาดเพียงพอรองรับการขยายตัวกับภารกิจและอำนาจหน้าที่ที่เพิ่มขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้มากที่สุด 4.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบลในทุกขั้นตอน ***********************************


× องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋