messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
check_circle O10 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือการดำเนินงานควบคุมยาสูบ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
แผนการปฏิบัติการลดใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
มาตรฐานการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87
มาตรฐานการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86
มาตรฐานการควบคุมอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86
มาตรฐานการวางผังเมือง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76
มาตรฐานทางระบายน้ำ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114
มาตรฐานไฟฟ้าสาธาณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91
มาตรฐานสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ. poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
มาตรฐานการบำบัดน้ำเสีย poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97
มาตรฐานตลาด poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76
มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
มาตรฐานการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72
มาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภค poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
มาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92
มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99
มาตรฐานการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86
มาตรฐานหอพัก poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
มาตรฐานการป้องกันอุบัติภัยทางถนน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
มาตรฐานการป้องกันและระงับอัคคีภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
1 - 20 (ทั้งหมด 67 รายการ) 1 2 3 4

× องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋