ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสปี หมู่ที่ 6 บ้านกำปงบือแน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง