ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (inkjet Tank printer)) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง