ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง