ชื่อเรื่อง : องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ เปิดรับลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2566 (ครัวเรือนละ 5,000 บาท)
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ เปิดรับลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2566 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีหลักเกณฑ์การขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2566 ดังนี้ 1.เป็นอุทกภัยที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อที่อยู่อาศัยในพื้นที่ตำบลริโก๋ ในช่วงฤดูฝน ปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2565 – 31 มกราคม 2566 2.เป็นที่อยู่ที่ประสบอุทกภัยตามห้วงเวลาดังกล่าวและได้รับผลกระทบในกรณีใดกรณีหนึ่ง - ที่อยู่อาศัยประจำน้ำท่วมขังตั้งแต่ 1 วัน (24 ชั่วโมง) แต่ไม่เกิน 7 วัน และทรัพย์สินได้รับความเสียหาย - ที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังเกินกว่า 7 วัน ขึ้นไป ซึ่งผู้ประสบอุทกภัยสามารถยื่นคำร้องด้วยตนเอง ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ ระหว่างวันที่ 14 – 23 มีนาคม 2566 (วันและเวลาราชการ) โดยนำเอกสารประกอบการลงทะเบียน ดังนี้ #กรณีบ้านพักอาศัยของตนเอง - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นแบบคำร้องลงทะเบียน - สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นแบบคำร้องลงทะเบียน #กรณีบ้านเช่าให้สิทธิแก่ผู้เช่า - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นแบบคำร้องลงทะเบียน - สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นแบบคำร้องลงทะเบียน - สัญญาเช่าบ้าน หรือ หนังสือรับรองบ้านเช่า กรณีไม่มีสัญญาเช่าบ้าน โดยต้องมีประธานชุมชนลงนามเป็นพยาน - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ให้เช่า - สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ให้เช่า #กรณีบ้านพักอาศัยไม่มีบ้านเลขที่ - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นแบบคำร้องลงทะเบียน - สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นแบบคำร้องลงทะเบียน - หนังสือรับรองบ้านไม่มีเลขที่ ต้องมีผู้บริหารท้องถิ่น ประธานชุมชนและในเขตพื้นที่ประสบภัย ลงนามผู้รับรอง - ภาพถ่ายบ้านไม่มีเลขที่ที่ลงทะเบียน อบต.ริโก๋ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบ สามารถยื่นแบบคำร้องขอรับความช่วยเหลือ 1 คน 1 สิทธิ์ ต่อ 1 บ้านเลขที่ ได้บริเวณด้านหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ ระหว่างวันที่ 14 – 17 มีนาคม 2566 (วันเวลาราชการ) **แบบคำร้องขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 https://drive.google.com/.../12kISfeOt3DCDFOdfCas.../view... **แบบฟอร์มหนังสือรับรองบ้านเข่า กรณีไม่มีสัญญาเช่าบ้านและหนังสือรับรองบ้านไม่มีเลขที่ https://drive.google.com/.../1IuXlFzVMrrHg7xVq0jq.../view... **หนังสือรับรองบ้านมีเลขที่กรณีอาศัยอยู่จริงแต่ไม่มีทะเบียนบ้าน
ชื่อไฟล์ : M2h4RoRWed115703.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้