Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ

1. สำนักปลัด อบต.
   มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแบบแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ โดยแบ่งงานออกเป็น
     1.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
          - งานบริหารทั่วไป
          - งานการเจ้าหน้าที่
          - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
          - งานสังคมสงเคราะห์
     1.2 งานนโยบายและแผน
     1.3 งานกฎหมายและคดี
     1.4 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
     1.5 งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
     1.6 งานส่งเสริมการเกษตร

2. กองคลัง
   มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การจัดทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งงานออกเป็น
     2.1 งานการเงิน
     2.2 งานบัญชี
     2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
     2.4 งานทะเบียน ทรัพย์สินและพัสดุ

3. กองช่าง
   มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรมการจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง งานด้านการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงาน การควบคุมการก่อสร้างและบำรุงรักษา การควบคุมการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุมรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งงานออกเป็น
     3.1 งานก่อสร้าง
     3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร
     3.3 งานประสานสาธารณูปโภค
     3.4 งานผังเมือง

4. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อรองรับภารกิจด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม การส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาเด็กปฐมวัย การศึกษานอกระบบ การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก การจัดทำหลักสูตรสื่อการเรียนการสอน การติดตามตรวจสอบการประเมินผลการกีฬา และนันทนาการ งานประเพณี และวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งงานออกเป็น
     4.1 งานบริหารงานการศึกษา
     4.2 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
     4.3 งานกิจการโรงเรียน


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋
หมู่ที่ 1 ตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96140
โทรศัพท์ : 0-7353-0976  แฟกซ์ : 0-7353-0977 E-mail : admin@rigo.go.th


www.rigo.go.th