Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
    1.1 ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ำ
    1.2 พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร
    1.3 จัดให้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง
    1.4 ก่อสร้างปรับปรุงแหล่งน้ำอุปโภค บริโภค
    1.5 จัดทำผังเมืองและผังตำบล


2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
    2.1 ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ่น และเมืองชายแดน
    2.2 ส่งเสริม สนับสนุนผู้ประกอบการในการพัฒนาคุณภาพผลผลิตและผลิตภัณฑ์
    2.4 พัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ และการส่งเสริมการตลาดสินค้า OTOP
    2.5 ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
    3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น
    3.2 พัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
    3.3 ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชดำริ


4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
    4.1 ส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
    4.2 ส่งเสริมสร้างทำนุบำรุงศาสนา
    4.3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชน และประชาชน
    4.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
    5.1 ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์ และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
    5.2 ป้องกันและกำจัดการแพร่ระบาดของยาเสพติด
    5.3 บำบัด ฟื้นฟู ทั้งทางร่างกายและจิตใจแก่ผู้ติดยาเสพติด
    5.4 ส่งเสริมด้านการออกกำลังกาย การกีฬา และนันทนาการ
    5.5 ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย ตลอดจนการพัฒนาด้านการสาธารณสุข
    5.6 ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ


6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
    6.1 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    6.2 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง
    6.3 จัดทำระบบกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบำบัดน้ำเสีย

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การบริหารจัดการที่ดี มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
    7.1 พัฒนาความรู้ ความสามารถ และคุณธรรม จริยธรรม แก่บุคลากรในองค์กร
    7.2 พัฒนาปรับปรุง จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน
    7.3 พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
    7.4 ปรับปรุง และสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
    7.5 ส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน
    7.6 พัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานขององค์กร
    7.7 ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชน เกี่ยวกับการเมือง การปกครองระบอบประชาธิปไตย


8. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
    8.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋
หมู่ที่ 1 ตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96140
โทรศัพท์ : 0-7353-0976  แฟกซ์ : 0-7353-0977 E-mail : admin@rigo.go.th


www.rigo.go.th