Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม

ประชากร
   - ประชากรทั้งสิ้น  จำนวน  6,993  คน
   - แยกเป็น ประชากร ชาย  จำนวน  3,443  คน ประชากร หญิง  จำนวน  3,550  คน
   - ความหนาแน่นเฉลี่ย  187  คน/ตารางกิโลเมตร

ตารางแสดงชื่อหมู่บ้าน และจำนวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร
ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน)
1
2
3
4
5
6
7
บ้านจือแร
บ้านตะโละบูเก๊ะ
บ้านดอเฮะ
บ้านบาลูกา
บ้านกูวา
บ้านกำปงบือแน
บ้านลาแลลูวัส
227
117
110
194
240
143
76
699
367
360
661
678
461
217
741
383
372
647
690
513
204

1,440
750
732
1,308
1,368
974
421

 
รวม 1,107 3,443 3,550 6,993
          หมายเหตุ : ข้อมูลสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ณ เดือนกันยายน พ.ศ.2561

สถาบันการศึกษา
   - โรงเรียนประถมศึกษา  จำนวน  4  แห่ง ได้แก่
     1) โรงเรียนบ้านกูวา
     2) โรงเรียนบ้านดอเฮะ
     3) โรงเรียนบ้านบาโงกือเต
     4) โรงเรียนบ้านตะโละบูเก๊ะ
   - โรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม  จำนวน  1  แห่ง (โรงเรียนอิสลามอนุศาสน์)
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  2  แห่ง ได้แก่
     1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะโละบูเก๊ะ
     2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบาลูกา
   - โรงเรียนตาดีกา  จำนวน  6  แห่ง

สถาบันและองค์กรทางศาสนา
   - มัสยิด  จำนวน  6  แห่ง ได้แก่
     1) มัสยิดอาบีดิน
     2) มัสยิดราวฎอดุลยันนะห์
     3) มัสยิดดารุลอิสละห์
     4) มัสยิดเราะห์มานียะห์
     5) มัสยิดอัลอีสตีกอมะห์
     6) มัสยิดอัลอิจดีมาอิยะห์
   - ปอเนาะ  จำนวน  1  แห่ง (หมู่ที่ 2)
   - โบสถ์คริสต์  จำนวน  - แห่ง
   - วัด  จำนวน  - แห่ง

สาธารณสุข
     สถานีอนามัยประจำตำบล  จำนวน  1  แห่ง (สถานีอนามัยตำบลริโก๋)


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋
หมู่ที่ 1 ตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96140
โทรศัพท์ : 0-7353-0976  แฟกซ์ : 0-7353-0977 E-mail : admin@rigo.go.th


www.rigo.go.th